GERMI People
Shri D. Rajagopalan
Dr. Anirbid Sircar
Mr. P. H. Rao
Dr. Syed Zaheer Hasan
Mrs. Priyanka Sen
Mr. Santosh Dhubia
Dr. Mohammed Abdul Rasheed
Mr. Ramachandran K.
Dr. Omkar Jani
Dr. Sanjay Kumar Behura
Dr. Sagar Agravat
Mr. Shatrughan Yadav
Mr. Haresh C. Shah
Mr. Dharmik Lay L
Ms. Narinderjit Kaur Sethi
Ms. Madhu Choudhary
Mrs. Sandhya Radhakrishnan
Mrs. Sunita Gamit
Mr. Nilesh Patel
Mr. Viral Mistry
Ms. Monika Panchani
Mr. Prashant Gopiyani